johtoryhmätyöskentelyn

Chempolis – Johtoryhmän kehittäminen

Kirjoitettu 14.04.2021

Oulussa sijaitseva bioteknologiaa kehittävä Chempolis käynnisti vuonna 2019 johtoryhmän kehittämisprosessin. Yritys on tutkimus- ja kehitystaustainen yhtiö, jossa päätettiin nyt panostaa yleisen johtamiskulttuurin rakentamiseen, johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen sekä ryhmädynamiikan parantamiseen. Prosessiin haluttiin mukaan ulkopuolinen valmentaja, joka toisi mukanaan uutta näkökulmaa ryhmän toimintaan sekä työkaluja ja menetelmiä haastavien tilanteiden käsittelyyn.

Valmennusprosessi käynnistyi haastatteluilla ja 360-arvioinnilla

Laajennetun johtoryhmän valmennusprosessi käynnistettiin yhdessä Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden kanssa toukokuussa 2019. Valmennuksen runkona olivat valmennuspäivät sekä ryhmätyönohjaukset, joissa prosessissa esiin nousseita teemoja ja ilmiöitä käsiteltiin. Keskeisempiä kehitysteemoja olivat oman toiminnan reflektointi, omien toimintatapojen joustava muuntaminen tilanteiden mukaan sekä yksilö- ja ryhmädynamiikan ymmärtäminen. Lisäksi haluttiin tunnistaa ja määritellä johtoryhmän perustehtävä ja tavoitteet lähitulevaisuudelle.

Ensimmäinen vaihe valmennuksessa olivat henkilökohtaiset haastattelut, jossa jokainen sai kertoa oman näkemyksen kehitysteemoihin liittyen. Lisäksi 360-arviointi johtamiskäyttäytymisestä antoi jokaiselle objektiivisen tilannekuvan käyttäytymisestään eri sidosryhmien näkökulmasta. Saadun palautteen perusteella jokainen määritteli itselleen oman toimenpidesuunnitelman kehittymistä ja oppimista varten. Yhteensä kokonaisia valmennuspäiviä pidettiin viisi kappaletta ja ryhmätyönohjauksia kymmenen. Niissä työstettiin omia kehityssuunnitelmia eteenpäin, rakennettiin luottamuksen ilmapiiriä erilaisten harjoitusten avulla ja paneuduttiin ryhmädynamiikan kehittämiseen. Jokainen sai myös halutessaan yksilötyönohjausta oman kehityssuunnitelman työstämiseen.

Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisprosessin edetessä loppua kohti varmistettiin, että ennakkoon määritellyt tavoitteet oli saavutettu. Johtoryhmän tehtävät ja jokaisen oma rooli olivat kirkastuneet ja yhteiset pelisäännöt oli määritelty. Jokainen oli myös saanut käsityksen siitä, millainen itse on johtajana ja määritellyt myös itselleen tavoitetilan, jota kohti pyrkii. Myös johtoryhmän ryhmädynamiikka oli kehittynyt huimasti eteenpäin.

Prosessin jälkeen on hyvä katsoa tulevaisuuteen

Viimeiset ryhmätyönohjaukset pidettiin keväällä 2021 ja pitkä prosessi on nyt saatu päätökseen. Prosessin jälkeen tehdyssä palautekyselyssä johtoryhmän vastauksissa näkyy tyytyväisyys valmennuskokonaisuuteen. Kehittymisen ja lähentymisen määrä oli osallistujille positiivinen yllätys. Osallistujat myös totesivat, että ihminen todella pystyy muuttumaan, vaikka se ei olekaan helppoa. Säännölliset tapaamiset ja etenkin yhteiset työnohjaukset olivat hyvä paikka vaihtaa ajatuksia vapaasti työnohjauksen menetelmiä käyttäen.

Prosessin aikana käsiteltiin isoja teemoja ja rohkaistuttiin nostamaan esille monia asioita. Nyt ryhmässä vallitsee luottamuksen ja muiden arvostamisen ilmapiiri. Erilaiset näkemykset uskalletaan nostaa tarvittaessa esille ilman toisen loukkaamisen pelkoa. Sekä johtoryhmätyöskentely että ryhmädynamiikka ovat ottaneet suuren askeleen eteenpäin.

Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden yhteistyö Chempoliksen kanssa jatkuu myös toisentyyppisen valmennuksen muodossa. Lean ajattelun tuominen osaksi yrityksen toimintaa vaatii myös pitkäjänteisen prosessin. Ei riitä, että Lean-työkalut otetaan yrityksessä käyttöön vaan ennen kaikkea se vaatii toiminta- ja ajattelumallien muutosta, jota nyt yhdessä työstetään.

Lue Chempoliksen kokemukset Lean-kehitysprosessista!