fbpx

Esihenkilöiden etävalmennus

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

TUOTANNON ESIHENKILÖIDEN ETÄVALMENNUS 9/24-2/25

Vastaamme asiakkaidemme pyyntöön toteuttaa tuotannon esihenkilöille kevyempi valmennuskokonaisuus. Olemme koonneet  valmennuskokonaisuuteen tyypillisimmät sisällöt, jotka nousevat esille nimenomaa tuotannon esihenkilöiden valmennuksissa. Mukaan ovat tervetulleita myös esihenkilöt tuotannon ulkopuolelta. Käsiteltävät caset tullaan valitsemaan tuotantoympäristöstä, mutta hyvin vastaavat ilmiöt tulevat vastaan kaikkialla muuallakin.

Vaikka kyseessä on etävalmennus, haluamme tavoillemme uskollisena mahdollistaa vahvasti osallistujien osallisuuden. Valmennusaiheet ovat ennalta määritetty, mutta pyydämme osallistujilta käytännön caseja aiheisiin liittyen etukäteen, joiden kautta aiheita käsitellään.

Valmennusten sisällöt:

 • Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen
 • Esihenkilön perustehtävät, ajankäytön hallinta, riittämättömyyden tunne ja oma jaksaminen.
 • Tunneälykkyys, vuorovaikutus ja motivointi
 • Valmentava johtaminen
 • Puuttuminen
 • Johtajuustyylit ja oman johtajuuden tarkastelu
johtamiskulttuurin kehittämisprosessi

Lue Lassila & Tikanojan kokemuksia esimiesvalmennuksistamme (klickaa kuvaa)

Valmennusten sisältö, aikataulu ja tavoitteet

To 5.9.2024 klo 8.30-11.30: Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen
• Valmennuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys mistä luottamus ja psykologinen turvallisuus muodostuu, millainen luottamus itsellä on kuhunkin johdettavaan, millainen on oman ryhmän psykologinen turvallisuus ja kuinka näitä asioita voi esihenkilötyössään kehittää.

To 10.10.2024 klo 8.30-11.30: Esihenkilön perustehtävät, ajankäytön hallinta, riittämättömyyden tunne, jaksaminen
• Valmennuksen jälkeen esihenkilöllä on ymmärrys omaa ajankäyttöä ohjaavista tekijöistä ja työkalut priorisoida paremmin omaa ajankäyttöön. Lisäksi esihenkilö saa työkaluja oman jaksamisen hallintaan sekä negatiivisten tunteiden käsittelyyn.

To 7.11.2024 klo 8.30-11.30: Tunneälykkyys, vuorovaikutus ja motivointi
• Valmennuksen jälkeen esihenkilö ymmärtää tunneälykkyyden ja vuorovaikutustaitojen osa-alueet ja tunnistaa omat vahvuudet sekä kehityskohteet. Lisäksi osallistuja ymmärtää ihmisen motivoitumisen rakenteen ja osaa hyödyntää motivoimista omassa työssään.

To 5.12.2024 klo 8.30-11.30: Valmentava johtaminen
• Valmennuksen jälkeen esihenkilö ymmärtää valmentavan johtamisen ja osallistamisen hyödyt, osaa osallistaa johdettaviaan tarvittaessa sekä saa konkreettisia työkaluja valmentavan johtamisen hyödyntämiseksi.

To 9.1.2025 klo 8.30-11.30: Puuttuminen
• Puuttuminen on osa valmentavaa johtamista: varhaisesta puuttumisesta työsuhdemenettelyihin saakka. Puuttumattomuus on myös vahvaa johtamista, jolla on isot vaikutukset olemassa olevaan kulttuuriin. Se mihin ei puututa, on sen työyhteisön kulttuurissa sallittua. Tämä valmennus herättää osallistujan pohtimaan rajoja milloin pitäisi puuttua ja miten pitäisi puuttua, antaa työkaluja puuttumiseen ja auttaa esimiestä tunnistamaan, miksi puuttuminen on itselle haastavaa – kuten se useimmille on.

To 6.2.2025 klo 8.30-11.30: Johtajuustyylit ja oman johtajuuden tarkastelu
• Johtaako esimies esimerkillä, hierarkkisella vallalla, palkitsemalla – onko hän joukkojensa keskellä, edessä vai yksilön rinnalla. Johtamisessa mikään ei toimi aina ja kaikki toimii joskus. Tämän valmennuksen jälkeen esimies tunnistaa erilaiset johtamistyylit ja tiedostaa paremmin oman tyylinsä johtaa. Hän myös ymmärtää, ettei yhdellä johtamistyylillä saavuteta parhaita tuloksia, vaan omaa johtamista täytyy muuttaa ihmisten ja tilanteiden mukaan. Aina ei voi onnistua, mutta oleellista on, ettei esihenkilö ajaudu vain johonkin johtamistyyliin miettimättä, mikä olisi missäkin tilanteessa omasta mielestä toimivin.

Valmentajana vahvaa käytännön kokemusta

Markku

Valmentajana toimii Markku Pykäläinen (DI, EMBA, Johdon ja esihenkilöidentyönohjaaja). Markulla on pitkä kokemus teollisuudesta eri tehtävistä. Tuotannossahän on toiminut vuoroesimiehenä Outokumpu Polarit Oy:ssä sekätuotantopäällikkönä Valmet Oy:ssä sekä Moventas Oy:ssä. Valmentajana Markku onvalmentanut satoja esimiehiä eri yrityksissä esim. Valmet, Patria, L&T, Sakupe, Viafin,Norelco, Scanfil, Komas, Ovako,…

Lue asiakaskokemuksiamme täältä!

 

Toteutus

Valmennus toteutetaan etänä (MS Teams) 6x3h. Ennakkotehtävinä ennen valmennuksia on kertoa omia kokemuksia ja näkemyksiä aiheesta, jonka pohjalta päivän aiheet ja caset rakennetaan. Välitehtäväksi annetaan omaan työhön liittyvien asioiden pohtimista, ratkaisemista sekä toteuttamista. Etävalmennusten teoriaosuuden tallennetaan ja tallenne jaetaan osallistujille.

OPTIO: 360-tutkimus

Samassa yhteydessä esimiehelle on järkevä tehdä 360-tutkimus, jossa esihenkilö saa palautteen omasta toiminnastaan johdettavilta, kollegoilta sekä esihenkilöltään. Option hintaan kuuluu kyselytutkimus, sähköinen raportti sekä yksi 1,5h henkilökohtainen valmennus, jossa luodaan esimiehelle 2-3 kehitystoimenpidettä oman toiminnan kehittämiseksi saadun palautteen perusteella.

 

Lue Sakupen kokemuksia esihenkilövalmennuksistamme (klickkaa kuvaa)

Hinta ja maksuehdot

Etävalmennus 6x3h: 1800€/hlö
Optio: 360-tutkimus + 1,5h henkilökohtainen valmennus: + 400€
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
Maksuehto: 100% tilattaessa, 14pv netto.

Ilmoittaudu 31.5. mennessä!
Voit ilmoittaa itsesi ja/tai useampia henkilöitä organisaatiostasi

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Esimiesvalmennus on ajattelua laajentava prosessi, joka muotoillaan valmennukseen osallistuvien esihenkilöiden tarpeita tukevaksi.

Teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Vuorovaikutustaidot
 • Palautteen antamisen malli
 • Lean-ajattelu
 • Muutosjohtaminen
 • Työyhteisön pelisäännöt
 • Oikeudenmukaisuus työpaikalla
 • Tunneälykkyys
 • Työssäjaksaminen
 • Psykologinen muutosjoustavuus (resilienssi)
 • Kriittinen ajattelu ja luovuus
 • Esihenkilön velvollisuudet

Peilitunnelimetodimme vie esihenkilöt tutkimaan, kyseenalaistamaan ja järkeistämään omia toimintamallejaan ja vuorovaikutustapojaan.

Paneudumme esimiestyöhön käytännön harjoituksien ja oivalluttamisen kautta. Tavoittelemme pysyvää muutosta, joka rikkoo turhauttavat toimintatavat työyhteisössä.

Peilitunnelimetodi antaa aikaa ajattelulle. Esimiesvalmennus toteutetaan 1 – 2 vuoden aikana.

Näistä osista esimiesvalmennus rakentuu:

 • Tiedostaminen
 • Käsittäminen
 • Toimeenpano
 • Sitouttaminen

ETUKÄTEISKYSELY

- Miksi toimin esihenkilönä?
- Mikä on mielestäni esihenkilön perustehtävä?
- Mihin tarvitsen tukea esihenkilönä?
Tiedostaminen
Tiedostaminen

TILANNEKARTOITUS

- 360-johtamiskäyttäytymisen tutkimus
- 360-yhteistyökäyttäytymisen tutkimus
- Persoonallisuusanalyysi

VALMENNUSPÄIVÄ 1 (8H)

- Henkilökohtaisten toimenpiteiden määrittäminen
- Etukäteiskyselyllä ja tilannekartoituksella löydettyjen ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä
- Toiminnallisia harjoituksia
Tiedostaminen
Valinnainen

Intensiivinen valmennusjakso

- Intensiivisempi ryhmän valmennusjakso (2 - 4 päivää), jossa hiotaan ryhmätyötaitoja

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 1-5 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Kehitystoimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan
Käsittäminen
Valinnainen

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

- Firstbeat-hyvinvointianalyysi, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esimerkiksi valmennuspäivässä 1 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Käsittäminen
Käsittäminen

VALMENNUSPÄIVÄ 2 (8H)

- Käsitellään syvällisemmin ilmiöitä, jotka ovat tähän mennessä valmennuksen aikana esimerkiksi työnohjauksissa nousseet esiin.

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa
Valinnainen
Toimeenpano

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 6-10 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esim. valmennuspäivässä 2 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Toimeenpano
Sitouttaminen

VALMENNUSPÄIVÄ 3 (8H)

- Käsitellään syvällisemmin keskeisimmät ilmiöt, jotka ovat nousseet valmennuksen aikana esille.
- Tavoitteena ymmärtää, mitä opittiin, mikä on muuttunut ja miten kehittyminen pidetään yllä
-Loppujuhlat

Lisäksi vapaasti valittavia valmennuksia

Intensiivinen valmennusjakso

- Intensiivisempi ryhmän valmennusjakso (2 - 4 päivää), jossa hiotaan ryhmätyötaitoja

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

- Firstbeat-hyvinvointianalyysi, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

Ota yhteyttä

  Ota yhteyttä
  Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje

  Ole aito

  Aitous on johtajan tärkein ominaisuus. Aitous vaati vahvaa itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä sellaisena kuin on. Joskin ammattimaisuus vaatii toisinaan omien tunteidensa peittämistä, niin aitous puolestaan vaatii omien tunteiden ja heikkouksien näyttämistä. Niin tai näin – jos et esimiehenä muuhun kykene, ole aito! -Markku Pykäläinen, johtamiskulttuurin kehittämisprosessien valmentaja